En god avslutning på ränteåret 2011

År 2011 avslutades med nya räntesänkningar dagen före nyårsafton. Samtliga boräntor, från tremånaders till 10 års bindningstid, sänktes med 0,03-0,10 procentenheter på grund av lägre marknadsräntor.Boräntornas utveckling under 2011 har varit olika för korta och långa bindningstider. Tremånadersräntan steg under året med en dryg procentenhet när Riksbanken höjde styrräntan. Räntemarknadens mer dystra syn på konjunkturen efter sommaren och förväntningar om sänkningar av styrräntan bidrog till att den tvååriga boräntan var i stort sett oförändrad under året. Den internationella oron på finansmarknaden och stor efterfrågan på säkra placeringar, som svenska statsobligationer, medförde att den femåriga boräntan backade med en halv procentenhet.Vår bedömning är att vi kommer att få se en omvänd ränteutveckling under 2012. Nya räntesänkningar från Riksbanken öppnar för en sjunkande tremånadersränta medan den redan nedpressade femårsräntan stiger när osäkerheten på finansmarknaden avtar. Vårt räntescenario bygger på att konjunkturen försvagas men att det inte blir en ny allvarlig kris i världsekonomin. Överraskningarna på räntemarknaden var emellertid stora under 2011 och ränteprognoserna fortsätter att vara mer osäkra än vanligt.

Du gillar kanske också...